1. Harmonogram lekcji

 

W trakcie wstępnej konsultacji nauczyciel i uczeń ustalają stałą godzinę lekcji. Zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 08:00 a 19:00.
Zajęcia nie odbywają się w trakcie ferii zimowych, letnich, świątecznych, chyba że nauczyciel i uczeń tak wcześniej ustalili. Wyjątkiem od tej sytuacji jest przygotowanie do egzaminów: matury, 8-klasisty, certyfikatów. Zajęcia wtedy odbywają się również w okresie ferii (min. 1x w trakcie ferii zimowych i ferii świątecznych).
Rok szkolny rozpoczyna się w 1. tygodniu września, a kończy w przedostatnim tygodniu czerwca.

 

2. Zakres materiału i forma nauki

 

Nauczyciel realizuje zakres materiału określony podczas wstępnej konsultacji.

 

3. Miejsce świadczenia usług edukacyjnych

 

Lekcje odbywają się online za pośrednictwem Skype’a (lub jednego z następujących: Messengera, Hangouts, Duo, What’s App) oraz poczty Gmail i wybranych narzędzi Gmail lub stacjonarnie w centrum Rzeszowa (ul. Sienkiewicza).

 

4. Sposób odwoływania lekcji

 

Minimalny czas na przekazanie informacji przez ucznia o odwołaniu zajęć wynosi 24 godziny. W razie niepoinformowania przez ucznia/rodzica/opiekuna o zamiarze odwołania zajęć w ciągu minimum 24 godzin przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane i uczeń musi liczyć się z poniesieniem kosztów w wysokości 100% kwoty. To samo dotyczy nauczyciela. Jeśli nie będzie w stanie zrealizować z uczniem lekcji i nie odwoła jej w czasie krótszym niż 24 godziny, zwraca za nią pieniądze.
Jeśli uczeń nie może być na zajęciach, powiadamia o tym stosownie wcześniej nauczyciela (mailowo, telefonicznie lub smsem), podając proponowany termin odrobienia lekcji. Podobnie, jeśli nauczyciel nie może przeprowadzić lekcji w ustalonym terminie, proponuje inny termin odrobienia zajęć.
Odrabianie odnosi się również do nieobecności spowodowanych przyczynami losowymi, zarówno po stronie nauczyciela, jak i ucznia. Z racji natury takich zdarzeń, oczywiście nie obowiązuje 24-godzinny okres minimalnego czasu na przekazanie powiadomienia.

 

5. Obowiązki nauczyciela

 

Nauczyciel rzetelnie przygotowuje się do każdej lekcji i przeprowadza ją w wyznaczonym terminie. Skupią całkowitą uwagę na jednym uczniu i jego umiejętnościach językowych.
Nauczyciel monitoruje postępy ucznia i regularnie sprawdza stan wiedzy (bez testów i kartkówek😊). Również regularnie informuje ucznia lub jego opiekuna/rodzica o postępach w formie smsowej wg ustaleń z rodzicem (1x w miesiącu).
Nauczyciel dba o najwyższą jakość lekcji: tworzy autorskie materiały do nauczania dostosowane do upodobań ucznia, regularnie podnosi kwalifikacje zawodowe i pyta o potrzeby ucznia oraz je realizuje.
Nauczyciel udziela doraźnej pomocy językowej, np. w postaci krótkich konsultacji międzylekcyjnych, nie częściej niż 1x w miesiącu (np. sprawdzenie już napisanego zadania lub pytanie o dodatkowe materiały do nauki).

 

6. Obowiązki ucznia

 

Od ucznia oczekuje się regularnej pracy i przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania pracy domowej, która jest niezbędnym przedłużeniem lekcji. Może się zdarzyć, że uczeń zaniedba swoje obowiązki, jednak jest to sporadycznie (np. 1-2 razy na półrocze).

 

7. Płatności

 

Uczeń lub jego opiekun/rodzic dokonuje raz na miesiąc płatności przelewem elektronicznym lub tradycyjnym na podany rachunek bankowy, w tytule wpisując imię i nazwisko ucznia. Możliwa jest też płatność gotówką przy lekcjach stacjonarnych.

 

8. Zerwanie współpracy

 

W przypadku odwołania przez ucznia 50% zajęć przez kolejno następujących po sobie 4 tygodni, nauczyciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania współpracy. Jeśli uczeń regularnie nie przygotowuje się do lekcji, nauczyciel również zastrzega sobie prawo natychmiastowego zerwania współpracy.
Jeśli natomiast uczeń chce zrezygnować z zajęć w trakcie roku szkolnego, obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.